Liên hệ

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Trong Đấu Thầu, "Hồ Sơ Dự Thầu"

DỊCH VỤ HỖ TRỢ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TRONG ĐẤU THẦU, HỒ SƠ DỰ THẦU HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III, CẤP NHANH CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP, THỦ TỤC NHANH, UY TÍN, CHI PHÍ THẤP LIÊN HỆ: 0967 99 05 05
chung chi nang luc hdxd trong dau thau, du thau
Ảnh: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong đấu thầu Hạng II, Hạng III của tổ chức thi công xây dựng công trình
>>>CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG
>>>CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC THIẾT KẾ
>>>CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG CÓ BẮT BUỘC KHÔNG?
I. ĐIỀU KIỆN CHUNG CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TRONG ĐẤU THẦU
Các doanh nghiệp, tổ chức nhà thầu xây dựng trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu (HSMT) phải có điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau:
#1. Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất công trình
a, Điều kiện chung cấp chứng chỉ năng lực xây dựng đối với tổ chức KSXD
 • ĐIỆN KIỆN CHUNG: Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định;
 • ĐIỆN KIỆN CHUNG: Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
b, Điều kiện đối với các hạng năng lực
#HẠNG I:
 • #CHỦ NHIỆM KHẢO SÁT: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
 • #CÁN BỘ CHUYÊN MÔN: Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • #KINH NGHIỆM CÔNG TY: Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát.
#HẠNG II:
 • #CHỦ NHIỆM KHẢO SÁT: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
 • #CÁN BỘ CHUYÊN MÔN: Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • #KINH NGHIỆM CÔNG TY: Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát.
#HẠNG III:
 • #CHỦ NHIỆM KHẢO SÁT: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
 • #CÁN BỘ CHUYÊN MÔN: Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • #KINH NGHIỆM CÔNG TY: Không yêu cầu
#2. Quy hoạch xây dựng: QHXD
#HẠNG I:
 • #NHÂN SỰ: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc - quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
 • #KINH NGHIỆM CÔNG TY: Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
#HẠNG II:
  • #NHÂN SỰ: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc - quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề hạng II phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
  • #KINH NGHIỆM CÔNG TY: Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
  #HẠNG III:
  • #NHÂN SỰ: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc - quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề hạng III phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
  • #KINH NGHIỆM CÔNG TY: Không yêu cầu
  #3. Điều kiện năng lực của tổ chức thiết kế xây dựng công trình
  #HẠNG I:
  • #NHÂN SỰ CHỦ CHỐT: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
  • #NHÂN SỰ CHUYÊN MÔN: Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
  • KINH NGHIỆM HĐXD: Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.
  #HẠNG II:
  • #NHÂN SỰ CHỦ CHỐT: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề hạng II phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
  • #NHÂN SỰ CHUYÊN MÔN: Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
  • KINH NGHIỆM HĐXD: Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.
  #HẠNG III:
  • #NHÂN SỰ CHỦ CHỐT: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề hạng III phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
  • #NHÂN SỰ CHUYÊN MÔN: Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
  • KINH NGHIỆM HĐXD: Không yêu cầu
  II. HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TRONG ĐẤU THẦU, HỒ SƠ DỰ THẦU, MỜI THẦU
  1. Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao gồm:
  • #1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu
  • #2. Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
  • #3. Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
  • #4. Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
  • #5. Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
  • #6. Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
  • #7. Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.
  • #8. Các tài liệu theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.
  2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực bao gồm:
  • # Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu 
  • #Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.
  3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực bao gồm:
  • a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu
  • b) Các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều này.
  III. THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TRONG ĐẤU THẦU
  Tổ chức cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  • Cục quản lý hoạt động xây dựng: Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực xây dưng hạng I;
  • Sở xây dựng: cấp chứng chỉ năng lực hạng II hạng III;
  IV. MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRONG ĐẤU THẦU HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III
  1. Chứng chỉ năng lực có bìa màu xanh nhạt, kích thước 21x29,7cm, nội dung chủ yếu của chứng chỉ năng lực theo quy định
  2. Quản lý số chứng chỉ năng lực:
  Số chứng chỉ bao gồm 02 nhóm ký hiệu, các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), cụ thể như sau:
  • a) Nhóm thứ nhất: có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định tại Phụ lục số 07 Thông tư 17/2016 TT-BXD.
  • b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực.
  3. Nội dung của chứng chỉ năng lực bao gồm:
  • a) Thông tin cơ bản về tổ chức được cấp chứng chỉ: tên tổ chức; Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập; họ tên, chức danh của người đại diện theo pháp luật; địa chỉ trụ sở chính; địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có); số điện thoại; số fax; địa chỉ hòm thư điện tử (email); website (nếu có);
  • b) Phạm vi hoạt động xây dựng (lĩnh vực hoạt động xây dựng, loại công trình (nếu có), hạng năng lực và thời hạn hiệu lực);
  • c) Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu.
  mau chung chi nang luc hdxd hang 2
  Ảnh: Mẫu chứng chỉ năng lực xây dựng trong đấu thầu
  #Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng (ESC)- đơn vị chuyên tư vấn hỗ trợ xin cấp chứng chỉ "NĂNG LỰC XÂY DỰNG" hạng I, hạng II, hạng III.
  #Bạn đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng uy tín, đáng tin cậy. Hãy liên hệ với Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ngay hôm nay.
  #Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ESC đã tham gia công tác tổ chức và có kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực từ những ngày đầu tiên khi Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực. Viện có thể hỗ trợ:
  • #1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực đúng theo quy định
  • #2. Hướng dẫn đánh giá năng lực, phân hạng, phân cấp công trình
  Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xin vui lòng liên hệ:
  • #1. Đăng ký qua số điện thoại (24/7): 0969 761 642 (Ms Ngọc Mai) phụ trách đào tạo, tuyển sinh, tư vấn cấp chứng chỉ, giải thích thắc mắc của quý cơ quan, học viên...
  • #2. Đăng ký trực tuyến bằng cách gửi qua gmail, zalo, facebook. #GMAIL: viendaotaonuce@gmail.com #ZALO:0969 761 642 #FB: Ngọc Mai Nuce
  • #3 Website: chungchixaydung.top
  Rất mong được sự quan tâm của quý cơ quan cũng như học viên tham gia khóa học để khóa học được thành công và tốt đẹp. Mọi đóng góp ý kiến vui lòng gửi về hòm thư: #Email: vpdaotaonuce@gmail.com

  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng ESC Việt Nam (Viện đào tạo ESC): 0967.99.05.05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
  -         Website: khoahocnuce.com
  -         Email: viendaotaonuce@gmail.com

  Đăng nhận xét

  Tin liên quan