Liên hệ

Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Hạng 1-2-3

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỖ TRỢ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG CHO TỔ CHỨC THAM GIA HĐXD TẠI HÀ NỘI, TP.HCM VÀ TRÊN TOÀN QUỐC. CẤP NHANH CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG 1, HẠNG 2, HẠNG 3 CHO CÔNG TY THEO NĐ 15/2021/NĐ-CP MỚI NHẤT

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG 1-2-3 (DANH MỤC CẤP CHỨNG CHỈ)
1. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:
 • #KSXD: Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
 • #QHXD: Lập quy hoạch xây dựng. (Chi tiết)
 • #TKXD: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. (Chi tiết)
 • #QLDA: Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • #TCXD: Thi công xây dựng công trình. (Chi tiết)
 • #GSXD: Giám sát thi công xây dựng công trình.
II. CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG 1-2-3
1. Chứng chỉ năng lực được cấp cho tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau:
 • #Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
 • #Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực;
 • #Cấp lại chứng chỉ năng lực do chứng chỉ năng lực cũ bị mất hoặc hư hỏng hoặc hết thời hạn hiệu lực.
2. Chứng chỉ năng lực bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 • #Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng, giải thể hoặc phá sản;
 • #Không còn đáp ứng đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định;
 • #Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực;
 • #Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng chứng chỉ năng lực;
 • #Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ năng lực;
 • #Chứng chỉ năng lực được cấp không đúng thẩm quyền;
 • #Chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực;
 • #Chứng chỉ năng lực được cấp khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định.
III. HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
1. Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao gồm:
 • #1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu
 • #2. Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
 • #3. Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
 • #4. Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
 • #5. Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
 • #6. Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
 • #7. Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.
 • #8. Các tài liệu theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.
2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực bao gồm:
 • # Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu 
 • #Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.
3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực bao gồm:
 • a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu
 • b) Các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Tổ chức thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. Việc thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ năng lực thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.”.
IV ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHẢO SÁT (KSXD)
1. Điều kiện chung:
 • a) Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định;
 • b) Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
#Hạng I: 
 • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
 • Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát.
#Hạng II:
 • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
 • Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát.
#Hạng III:
 • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
 • Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
2. Mẫu chứng chỉ năng lực của tổ chức Khảo sát xây dựng

#ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH (QHXD)
1. Điều kiện chung:
 • Có giấy phép đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng
 • Có đủ hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu các công trình và quyết định phê duyệt dự án cấp huyện, tỉnh đối với tổ chức xin quy hoạch hạng I và hạng II
2. Điều kiện năng lực đối với tổ chức lập quy hoạch hạng I
3. Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức lập quy hoạch xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, doanh nghiệp hoạt động Lập quy hoạch/Hạng II

V. MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III

1. Chứng chỉ năng lực có bìa màu xanh nhạt, kích thước 21x29,7cm, nội dung chủ yếu của chứng chỉ năng lực theo quy định
2. Quản lý số chứng chỉ năng lực:
Số chứng chỉ bao gồm 02 nhóm ký hiệu, các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), cụ thể như sau:
 • a) Nhóm thứ nhất: có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định tại Phụ lục số 07 Thông tư 17/2016 TT-BXD.
 • b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực.
3. Nội dung của chứng chỉ năng lực bao gồm:
 • a) Thông tin cơ bản về tổ chức được cấp chứng chỉ: tên tổ chức; Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập; họ tên, chức danh của người đại diện theo pháp luật; địa chỉ trụ sở chính; địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có); số điện thoại; số fax; địa chỉ hòm thư điện tử (email); website (nếu có);
 • b) Phạm vi hoạt động xây dựng (lĩnh vực hoạt động xây dựng, loại công trình (nếu có), hạng năng lực và thời hạn hiệu lực);
 • c) Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu.
#Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng (ESC)- đơn vị chuyên tư vấn hỗ trợ xin cấp chứng chỉ "NĂNG LỰC XÂY DỰNG" hạng I, hạng II, hạng III.
#Bạn đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng uy tín, đáng tin cậy. Hãy liên hệ với Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ngay hôm nay.
#Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ESC đã tham gia công tác tổ chức và có kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực từ những ngày đầu tiên khi Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực. Viện có thể hỗ trợ:
 • #1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực đúng theo quy định
 • #2. Hướng dẫn đánh giá năng lực, phân hạng, phân cấp công trình

1 Nhận xét

Tin liên quan